Voinko perua tilaamani palvelun tai palvelusopimuksen?

Kuluttajansuojalain mukainen lakisääteinen peruutusoikeus koskee pääsääntöisesti myös palvelusopimuksia. 14 päivän peruutusoikeus lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Palvelun myyjä on velvollinen antamaan tai asettamaan saataville (esimerkiksi verkkosivuilleen) tietoja peruutusoikeuden käyttämisestä, jotta kuluttaja voi tutustua niihin ennen palvelun ostamista.

Huomaathan, että peruutusoikeus ei koske esimerkiksi palvelua, joka on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä, siivouspalveluja ja niihin liittyviä palvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi ja niiden peruuttamisesta aiheutuu lisäkustannuksia palveluntarjoajalle. Peruutusoikeus ei koske myöskään tilauksia, jotka ovat vahvistettu alle kahta (2) arkipäivää (ma-pe) ennen sovittua palvelun suorituspäivää! Katso yksityiskohdat luvusta Tilauksen peruminen.

Ehtoja laadittaessa on käytetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoa ja ohjeita, ks. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/

Peruuttamisoikeus etämyynnissä (verkkokauppa, posti- ja puhelinmyynti)

Tilauksen peruminen

Palvelun tilauksen voi peruuttaa, jos tilattua palvelua ei ole vielä toimitettu. Peruminen on kuitenkin sopimusrikkomus, minkä vuoksi palveluntarjoajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Sopimusehdoissa voidaan määritellä ennalta korvaus, jonka asiakas / kuluttaja joutuu maksamaan, jos hän peruuttaa tilauksen ennen palvelun suoritusta tai keskeyttää palvelun kesken sopimuskauden.

Korvauksen pitää olla kuitenkin kohtuullinen ja vastata keskimäärin niitä kustannuksia, joita peruuttaminen todellisuudessa aiheuttaa palveluntarjoajalle. Kohtuullisen korvauksen arviointiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka yksilöllinen tilattu palvelu on, kuinka pitkälle sen valmistelu on edennyt, tilauksen purkamisen ajankohta, palveluntarjoajan todelliset kulut ja saamatta jäänyt myyntivoitto.

Tietolähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Tilauksen peruminen

Peruutukset määritellään yrityksemme toimitusehdoissa seuraavasti:

Peruutukset on tehtävä vähintään kaksi (2) arkipäivää ennen sovittua palvelun suorituspäivää. Sitä myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% maksusta. Samana, eli sovittuna palvelun suorituspäivänä tehdyt peruutukset veloitamme täysimääräisesti.

Peruutusoikeus ei koske tilauksia, jotka ovat vahvistettu alle kahta (2) arkipäivää ennen sovittua palvelun suorituspäivää!

Poikkeukset asiakkaan odottamattoman sairastumisen johdosta!
Jos asiakas tai hänen perheenjäsenensä sairastuu odottamattomasti tai hänellä ilmenee koronaviruksen oireita, asiakkaan on ilmoitettava siitä meille välittömästi soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti numeroon 044 5547554. Mikäli saamme ilmoituksen ennen palveluhenkilön lähtöä asiakkaan luo, peruutuskorvausta ei sovelleta. Muussa tapauksessa veloitamme korvauksen todellisuudessa aiheutuneiden kulujen mukaan. Tämä poikkeus koskee vain kuluttajia tai yritysten kotitoimistoja!

Palvelusopimukset

Myös palvelusopimuksilla on yleensä peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta tai ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

Peruuttamisoikeus ei koske:

 • palvelua, joka on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Esimerkiksi laajakaista- tai maksu-tv-sopimuksen osalta palvelu on kuitenkin kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten.
 • kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon yritys saapuu kuluttajan pyynnöstä, esimerkiksi kun kuluttaja pyytää yritystä luokseen korjaamaan vuotavan putken.
 • majoituspalveluita, kuten hotelli- tai mökkimajoitusta. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
 • tavaroiden kuljetusta tai autonvuokrausta, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
 • ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit, välinevuokraus harrastustoimintaan. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
Peruuttamisajan pidentyminen

Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee normaalin peruuttamisajan päättymisestä 12 kuukauteen. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot.

Yrityksen on myös varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Yrityksen on tarvittaessa näytettävä varmistaneensa, että kuluttaja on hyväksynyt maksuvelvollisuuden.

 • Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilaus-näppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset.
 • Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden, kuluttajalla on oikeus perua kauppa. Kuluttajan on vaadittava kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Yrityksen on palautettava kuluttajalta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua. Kuluttajalle on korvattava myös mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.
Peruuttamisen ajankohta
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruuttamisilmoitus/
Peruuttamisilmoituksen tekeminen
Tietolähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Peruuttamislomakkeen malli
Palvelutyön keskeyttäminen

Kuluttaja voi keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelutyön ennen työn valmistumista, mutta yritykselle on korvattava aiheutuneet työkustannukset ja maksettava vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen vuoksi.

Jos kuluttaja keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelun ennen sen valmistumista, on yritykselle maksettava:

 • jo tehdystä työstä sovittujen hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
 • työn keskeyttämisestä aiheutuvista toimenpiteistä, esimerkiksi auton siirtämisestä pois korjaamotiloista tai työvälineiden ja materiaalin kuljettamisesta pois.
 • sellaisen materiaalin hankkimisesta, jolle ei ole muuta käyttöä yrittäjälle.
 • kohtuullinen korvaus saamatta jääneestä voitosta.

Jos kuluttajalla on painavia syitä olettaa, että suorituksessa tulee olemaan virhe, työn voi keskeyttää ja sopimuksen purkaa. Keskeyttämisen perusteena voi olla esimerkiksi se, että tehty työ on niin puutteellista ja taitamatonta, että lopputuloskin olisi ratkaisevasti virheellinen. Tällöin sopimus puretaan työn loppuosan osalta ja yritykselle on maksettava virheettömästi tehdyn työn osuus.

Tietolähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Kaupan peruminen
Maksun palauttaminen

Palveluntarjoajan on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava asiakkaalta / kuluttajalta saadut maksut. Jos palveluntarjoaja ei palauta rahoja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan, asiakkaalla / kuluttajalla on oikeus viivästyskorkoon.

Palveluntarjoajan on palautettava maksu asiakkaan / kuluttajan ilmoittamalle pankkitilille. Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua asiakkaalle / kuluttajalle kustannuksia. Palautus voidaan tehdä muulla tavoin, kuten lahjakortilla, vain asiakkaan / kuluttajan suostumuksella.